ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCYJNEGO

Przedstawione poniżej warunki określają odpowiedzialność wykonawcy oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w przedmiotach zamówienia zrealizowanych przez CDN z siedzibą w 42-400 Zawiercie ul. Gliniana 63.

 1. Na wyroby wykonane przez producenta udzielona jest 24 miesięczna gwarancja, obejmuje ona konstrukcję stalową lub aluminiową, powłokę lakierniczą. W ramach gwarancji klient ma prawo do jednorazowej, nieodpłatnej regulacji elementów ruchomych produktu, (regulacja bramy, furty, listwy zębatej napędu, jeśli napęd był zakupiony i montowany przez wykonawcę).
 2. Na produkty, których firma CDN jest dystrybutorem gwarancja jest udzielana wg zasad określonych przez poszczególnych producentów. Warunki te są do wglądu na stronach internetowych producentów, określone w warunkach handlowych.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zbimis@interia.pl, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili stwierdzenia wady.
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis stwierdzonej wady, okoliczności jej ujawnienia. Wskazane jest aby do zgłoszenia została dołączona dokumentacja fotograficzna.
 5. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest udostępnić reklamowany produkt upoważnionej przez wykonawcę osobie i umożliwić wykonanie wszystkich czynności pozwalających ocenić przyczynę i zasadność zgłoszenia.
 6. Postępowanie reklamacyjne powinno zostać zakończone w terminie do 30 dni od daty podjęcia decyzji o zasadności reklamacji. Termin ten może ulec zmianie jeżeli zakres wykonania reklamacji nie pozwoli na utrzymanie w/w terminu.
 7. REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ I NIE SĄ TRAKTOWANE JAKO WADY:

  1. ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu będące następstwem eksploatacji,
  2. odchyłki w kolorze oraz przebarwienia uwarunkowane działaniem warunków zewnętrznych,
  3. rdzewienie śrub mocujących i zamków,
  4. zmniejszenie się funkcjonalności wyrobu na skutek przymarzania fundamentów, słupów i elementów ruchomych,
  5. elementy mechaniczne wymagające konserwacji tj. klamki, zamki, rolki (skrzypienie),
  6. drobne rysy, wgniecenia, przetarcia, odpryski elementów lakierowanych, powstałych podczas transportu lub przy montażu tych elementów. Naprawy te są wykonywane poprzez zastosowanie ręcznej naprawy i zabezpieczenie w/w wyrobów, (zapylenia elementów uszkodzonych stosując technologię spray lub pędzel),
  7. w zależności od zastosowanych materiałów, mogą występować różnice w wyglądzie spawów i szlifowaniu konstrukcji (elementy nośne konstrukcji nie są szlifowane lecz tylko wygładzane),
  8. odkształcenia elementów powstałe w wyniku cynkowania ogniowego wynikające z samego procesu cynkowania,
  9. uszkodzenia powstałe w wyniku anomalii pogodowych i klęsk żywiołowych.
 8. Postępowaniem reklamacyjnym nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe szczególnie w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem wyrobów.
 9. W przypadku uznania przez firmę CDN reklamacji, wadliwy wyrób lub jego część zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, w terminie i na zasadach obustronnie uzgodnionych chyba że, wymiana będzie niemożliwa lub wymagać będzie nadmiernych kosztów. Wówczas stosownie do żądania kupującego , może nastąpić stosowne obniżenie ceny.
 10. Wykonawca zastrzega sobie prawo oddalenia reklamacji w przypadku jej oczywistej bezzasadności.
 11. KONSERWACJA:

  W celu poprawnego działania elementów, klient we własnym zakresie zobligowany jest do regularnych konserwacji elementów ruchomych, (smarowanie, czyszczenie) oraz sezonowej impregnacji elementów ogrodzenia)
 12. NAPRAWA POWIERZCHNI CYNKOWANYCH I MALOWANYCH:

  Zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 łączna powierzchnia na której nie nałożyła się powłoka cynkowa, którą należy naprawić nie może przekraczać wielkości 0,5% powierzchni całkowitej części. Pojedynczy obszar bez powłoki nie może przekraczać 10 cm2. Naprawę należy wykonać przez odpowiednie pokrycie pyłem cynkowym poprzez natrysk. Łączna powierzchnia na którą nie nałożyła się powłoka lakiernicza lub uległa uszkodzeniu nie może przekraczać 5% powierzchni całkowitej części. Naprawę należy wykonać przez odpowiednie pokrycie farbą metodą natryskową.

  Roszczenie do dochodzenia praw z tytułu reklamacji lub gwarancji ma zastosowanie dopiero po całkowitym rozliczeniu z wykonawcą.

  Wykonawca nie ma obowiązku, (jeżeli klient nie zaznaczył takiej potrzeby przy spisaniu zlecenia), do przedstawienia w formie papierowej akceptacji projektu. Brak takiej formy potwierdzenia nie może wstrzymać rozliczenia z wykonawcą za wykonane prace.
Facebook cdn-com.pl